Algemene voorwaarden

Je bent hier:

Algemene Voorwaarden Maneco group B.V.

De besloten vennootschap Maneco group B.V. (hierna: Maneco) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89261682 en is gevestigd aan Oostenburgervoorstraat 11-A te Amsterdam

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenisgebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Maneco. Diensten: de Diensten die Maneco aanbiedt, betreffen: Consultancy, interim werkzaamheden, het

bemiddelen tussen professional en opdrachtgever, het geven van trainingen

Kandidaat: de Zzp’er of Arbeidskracht die is ingeschreven bij Maneco, en door Maneco in hetkader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld, ten behoeve van het terbeschikking stellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever of het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die Maneco heeft aangesteld en/of projecten aan Maneco heeft verleend voor Diensten die doorManeco worden uitgevoerd.

Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Maneco, alsmede voorstellen van Maneco voor Diensten die door Maneco aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Maneco.

Terbeschikkingstelling: de Overeenkomst waarbij de zzp’er door Maneco, ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om krachtens een door deze aan de Maneco verstrekte opdracht te verrichten.

Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die de Kandidaat onder leiding entoezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Maneco: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
Zzp’er: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Maneco, elke Overeenkomst tussen Maneco en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Maneco wordtaangeboden.

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Maneco aan Opdrachtgeveraangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van dealgemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Maneco is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde envervolgopdrachten van Opdrachtgever.

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, enzal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te wordenopgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

Ieder Aanbod van Maneco is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Ieder Aanbod is in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen op grond van wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving).Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Maneco is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Maneco het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Maneco gegronde reden te weigeren.

Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Eventuele opgenomen termijnen in het Aanbod van Maneco zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Maneco niet tot oplevering van een deel van de in hetAanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Maneco heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Maneco te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op hetAanbod per e-mail.

Maneco heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagenna ontvangst van de aanvaarding.

Maneco is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnenverwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geenrechten ontlenen.

Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

Elke overeenkomst die met Maneco wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Maneco wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Manecois verbonden.

Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt totde kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Maneco van Opdrachtgever verkrijgt.

Zowel Opdrachtgever als Maneco kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk ingebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverletvoor zover Maneco ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestatiesheeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

De Overeenkomst is tussentijds opzegbaar tegen het einde van de maand. De opzegtermijnbedraagt één maand tenzij anders overeengekomen.

Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Maneco tegen het overeengekomen (uur)tarief.De urenregistratie van Maneco is hierbij leidend, tenzij anders overeengekomen.

Zowel Opdrachtgever als Maneco kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling gehee lof gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Maneco nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

Maneco zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Maneco staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

De Overeenkomst op basis waarvan Maneco de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang ende reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Maneco aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Maneco heeft het recht haar dienstverlening enhaar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

Bij de uitvoering van de Diensten is Maneco niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Maneco, is

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

Maneco is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in teschakelen.

Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Maneco Opdrachtgever tussentijdsvia de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indiende informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Maneco aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Maneco of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Maneco recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht alle door Maneco verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Maneco niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Maneco is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatiete controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Maneco verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Maneco voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

Maneco kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Maneco gerechtigd om haar werkzaamheden op teschorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijzigingbekend is geworden, kenbaar te maken aan Maneco.

Opdrachtgever is verplicht Maneco vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar voorwaarden, zodat Maneco die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar ter beschikking gestelde Kandidaten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. Maneco is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarievenaan te passen aan de nieuwe voorwaarden.

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot de gewenste Dienst van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Maneco is niet verplicht om aandit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Maneco, Manecoeen verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

Opdrachtgever is aan Maneco de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij het ondertekenen van de overeenkomst.

Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Maneco voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Maneco opgestelde urenregistratie (nacalculatie), tenzij anders overeengekomen.

Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten zoals kosten voor parkeren/parkeerplekken worden aan Opdrachtgever doorberekend à 0,21 euro per KM.

Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever doorManeco ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Het voorschot wordt verrekend met de eindfactuur. Opdrachtgever is en blijft gehouden om het volledig aantal uren te vergoeden.

Maneco is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijkindien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor Maneco, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 8 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haarkenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Maneco. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op de g-rekeningvan Maneco betaalt.

Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum vande betreffende factuur schriftelijk door Maneco ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

In geval van (onvrijwillige) liquidatie, insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoorgestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege inverzuim.

Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Maneco zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Maneco meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke enexecutiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Maneco gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechtsconform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Maneco de betrokkene hierover informeren.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Maneco verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Maneco tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met dezegegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien Maneco op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zaldeze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

Maneco heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestandenen meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Maneco gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

Maneco is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

Maneco is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg vanhet opschorten van haar werkzaamheden.

De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht omManeco te vergoeden voor elk financieel verlies dat Maneco lijdt als gevolg van het in gebrekeblijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Overmacht

Maneco is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haarverplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van Maneco wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
(i) overmacht van toeleveranciers van Maneco, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Maneco zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Maneco of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Maneco buiten haarinvloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in datgeval door Opdrachtgever worden betaald. Maneco is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is Maneco aansprakelijk indien de door haar geleverde diensten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan Maneco kenbaar heeft gemaakt en Maneco expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Maneco, is Maneco uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Maneco binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Maneco deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Maneco in staat is om adequaat te reageren.
Indien het verrichten van Diensten door Maneco leidt tot aansprakelijkheid van Maneco, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Maneco. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Maneco beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

Maneco sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Maneco is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade,renteschade en immateriële schade.

Maneco is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerdeen/of ter beschikking gestelde Kandidaten bij Opdrachtgever of aan derden.

Maneco is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enigeschade indien de contacten tussen Opdrachtgever en Maneco voorafgaande aan een mogelijke opdracht, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke levering van de dienst.

Opdrachtgever vrijwaart Maneco voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Maneco geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Maneco.

Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Maneco nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derdealsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Maneco haar eigen advies.

Maneco staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van endoor/namens Maneco verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Maneco vervallenindien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Maneco binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Maneco.

Artikel 15 – Geheimhouding

Maneco en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit deopdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Maneco bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Maneco is verkregen.

In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Maneco opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze(n) en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegdzijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Maneco steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgeververstrekt.

Indien Maneco op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden isde vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Maneco zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Maneco niet gehouden tot enige schadevergoeding en heeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtgever aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Maneco vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Maneco vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derdenals gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Maneco is verspreid.

De geheimhoudingsverplichting leggen Maneco en Opdrachtgever ook de door hen in teschakelen derden op.

Bij overtreding van deze bepaling, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbareboete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Maneco verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Maneco zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

Opdrachtgever vrijwaart Maneco van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbareen volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Opdrachtgever vrijwaart Maneco voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerdop het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart Maneco voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen ofnalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Manecoverstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Opdrachtgever vrijwaart Maneco tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de terbeschikking gestelde zzp’ers. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door Maneco bemiddelde zzp’ers over eventuele benodigde verzekeringen. Dit laatste wordt door Maneconadrukkelijk aanbevolen.

Artikel 17 – Verbod overname bemiddelde kandidaten / zzp’ers

Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maneco en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten van Maneco in dienst te nemen of het opandere

ALGEMENE VOORWAARDEN Maneco group B.V.

wijze inschakelen van deze Kandidaten vanaf het moment dat Maneco ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft bemiddeld in het aannemen van de opdracht van opdrachtgever gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.

Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 18 – Klachten

Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Maneco of anderszins klachten heeftover de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Manecogroup.nl met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Maneco deklacht in behandeling kunnen nemen.

Maneco zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van deklacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Maneco en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Maneco heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan opde hoogte stellen.

Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Maneco en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Artikel 20 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Maneco tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Kandidaten zzp’ers. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen aangezien de Kandidaten als zelfstandig ondernemer werkzaam is zijn bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door Maneco nadrukkelijk aanbevolen.

Maneco is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van doorhaar ter beschikking gestelde zzp’ers

Opdrachtgever vrijwaart Maneco van alle aanspraken van Kandidaat of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen vande op Opdrachtgever rustende verplichtingen.

Opdrachtgever garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee de Kandidaat werkzaamheden verricht, dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan de Kandidaat, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Kandidaat schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Manecovoor alle aanspraken op vergoeding van schade van Kandidaten op grond van het niet nakomen van deze op Opdrachtgever rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag, waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162 BW.

Amsterdam 2023

page9image40420096